[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
WEBSITEของกลุ่มสาระ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปและดนตรี

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัย

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว

 

 

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 61 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลสารสนเทศ
GoogleApp for Education
พยากรณ์อากาศ
 
  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์  
 

วิสัยทัศน์

ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5. พัฒนาสถานศึกษาร่วมกันชุมชนในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

6. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1. นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

2. มีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3. ครูเป็นครูมืออาชีพ

4. มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

5. มีแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

6. มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ