รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม
นายวรพงษ์ ทองมูล
นางภัทรภรณ์ เนื้อไม้
นายเสรี พรหมแก้ว
นายอภิศํกดิ์ เทียมฉันท์
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานปกครอง