ทำเนียบครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ โรงเรียนตากพิ่ทยาคม
การงานอาชีพ
วิทยาศาสตร
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
สังคม
ภาษาไทย
ศิลปะ ดนตรี
แนะแนว
พละศึกษา