ปพ 5

          ปพ 5 นี้ครูปัญญา  ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำสมุด ปพ 5 ที่จะส่งงานวัดผล เป็นแฟ้มข้อมูล Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป   รวมเวลาเรียน   รวมคะแนนคะแนน  คิดเกรด  สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สรุปอ่านคิดวิเคราะห์ให้ตามที่งานทะเบียนวัดผลกำหนด

          มีแฟ้มข้อมูลให้ 4 แฟ้ม ดังนี้

1.  ปพ 5 ฟอร์มเปล่า  ใช้สำหรับกรอกคะแนน  

2.  ปพ 5 ที่เป็นแฟ้มที่ใส่ข้อมูลตัวอย่าง

3.  ปพ 5 ที่เป็นแฟ้มที่ไม่มีข้อมูล   เป็นแฟ้ม ในข้อ 2. ที่ลบข้อมูลออกให้แล้ว ใช้สำหรับใส่ข้อมูลได้เลย

4.  แฟ้ม .xls ที่เป็นชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2554