: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนตากพิทยาคม 
      โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจนบรรลุ ผลสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ โดยเป็นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตากพิทยาคม ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการทำงานเป็นระบบ มุ่งประโยชน์ในวงกว้าง และมุ่งเ
๑. โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี โดยทรงชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระ
โครงการที่ ๒ “นวัตกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก” 
      ในปัจจุบันสังคมอาเซียนและสังคมโลกมีการติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึงไร้พรหมแดน ประชากรโลกสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจระหว่างกันได้รวดเร็วทั่วถึง ดังนั้นทุกประเทศย่อมมีการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยใน การพัฒนา
โครงการที่ ๓ “โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ” 
      ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ โรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดทำ “โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ” ซึ่งในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นใช้ชื่อว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ และได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อโครงการวิถีไทย วิถีพุทธ ในปีการศึกษานี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาค
โครงการที่ ๔ เด็กคิด เด็กทำ เด็กสร้างสรรค์ 
      การดำเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมครบทั้ง 3 ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ส