: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
 

ข้อมูลทั่วไป
1.  ที่ตั้ง
         1.1  ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 
ตั้งอยู่เลขที่  12 ถนนท่าเรือ  ตำบลระแหง  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  63000
              โทรศัพท์ : 055 – 511134
              โทรสาร   : 055 – 540248
              E – mail : mytakpit@hotmail.com
              Website : www.tps.ac.th
         1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
         1.3  มีเขตพื้นที่บริการ 6 ตำบล ได้แก่  ตำบลระแหง  ตำบลน้ำรึม  ตำบลแม่ท้อ  ตำบลไม้งาม 
ตำบลหนองหลวง  ตำบลหนองบัวใต้
 
Information
1. The location
         1.1.Takpittayakhom school is a medium secondary school under of the secondary educational service area office 38 located in 12 Phaholyothin Road, Muang District,  Tak Province
              Phone : 055-511143.
              Fax : 055-540248.
              E - mail : mytakpit@hotmail.com.
              Website : www.tps.ac.th.
         1.2 Students from Grade 7 to Grade 12
         1.3 Under  District 6, Rahaeng District, Mai Ngam district, Nong Luang district and Nong Bua Tai district

2.  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพิเศษ / ห้องเรียนพิเศษ  ดังนี้
        2.1 หลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
        2.2 หลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
        2.3 หลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศทางภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
        2.4 หลักสูตรที่เน้นความเป็นเลิศทางวิศวกรรม
        2.5 หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (ไทย – อังกฤษ)
 
2. Schools participating in special / extra classes are as follows.
        2.1 The curriculum emphasizes excellence in mathematics.
        2.2 The course focuses on scientific excellence.
        2.3 The curriculum emphasizes excellence in Linguistics (English).
        2.4 The curriculum is focused on engineering excellence.
        2.5 bilingual classroom (Thailand - English).

3. ข้อมูลนักเรีย
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนดังนี้
        1. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,650 คน
             หมายเหตุ : ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

         
        ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2/2559
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ชาย  227  คน            หญิง  220คน          รวม 457 คน
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ชาย  203  คน            หญิง  266คน          รวม 469 คน
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         ชาย  209  คน            หญิง  251คน          รวม 461 คน
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4         ชาย  173  คน            หญิง  275คน          รวม 448 คน
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5         ชาย  152  คน            หญิง  233 คน         รวม 385 คน
        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         ชาย  158  คน            หญิง  214 คน         รวม 372 คน
                รวม                       ชาย  1.132  คน       หญิง  1.460  คน   รวม 2592 คน

4. การจัดการห้องเรียน

5.ข้อมูลบุคลากร

  

indo.html
index.txt
 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 54.196.107.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,593,286
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com