: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

 เป้าประสงค์

 

  1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่งดงาม

     บนพื้นฐานความเป็นไทย  และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  3. ผู้เรียนเป็นพลโลกที่ดี  มีความรู้ทางวิชาการเป็นเลิศ และสามารถใช้ภาษาสื่อสาร

     ได้อย่างน้อยสองภาษา

  4. ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และ

     คิดแก้ปัญหาได้  ตลอดจนใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

  5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

  6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

     การใช้เทคโนโลยี

  7. ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

  8. ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เป็นครูมืออาชีพ ในการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบห้องเรียน

     คุณภาพ

  9. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน  และ

     ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย

10. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้  

     ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

11. สถานศึกษามีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และพัฒนาหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียง

     มาตรฐานสากล

12. สถานศึกษาจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ

     ตามความต้องการของผู้เรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองต่อความถนัดและ

     ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน

13. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

14. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

15. สถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

16. ผู้เรียนมีระดับศักยภาพที่สูงขึ้นตามมาตรการส่งเสริมที่สถานศึกษากำหนด

17. สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมที่สอดคล้องกับนโยบายที่สามารถยกระดับศักยภาพสถานศึกษา

     และผู้เรียน

18. สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

19. บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

( ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด Update : 1 พฤศจิกายน 2559 )

 
 
 
 
 
 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 54.196.107.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,593,275
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com