ติดต่อเรา

รายการ ชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1. ติดต่อข้อมูลโรงแรม นางศิริวรรณ เสือสุวรรณ 084 – 1769191
2. การลงทะเบียนข้อมูลการแข่งขัน นายอดิพงศ์ ท่วมจอก

นายวัชระ  วงษ์ดี

082 – 1637281

084 – 5952366

3. สถานที่แข่งขัน/รายการแข่งขัน นางจันทร์จิรา  คำน่าน

นางสาวกาญจณี  โชติสุข

089 – 9617082

097 – 1136895

4. รายงานผลการแข่งขัน นายวัชระ  วงษ์ดี

084 – 5952366

5. เสื้อของที่ระลึก/ประสานงานทั่วไป นางสาวมลสิการ ก๋าคำ

นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมสะอาด

084 – 5911335

061 – 3632349