ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018

โรงเรียนตากพิทยาคม

เรียน ท่านผู้บริหาร และคณะครูทุกท่าน

เรื่อง ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 และการออกใบเสร็จรับเงิน

   โรงเรียนตากพิทยาคมขอแจ้งประชาสัมพันธ์วิธีการส่งหลักฐานการชาระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ และการออกใบเสร็จรับเงินดังนี้
   1.โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่

          ชื่อบัญชี : โรงเรียนตากพิทยาคม
          ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก
          เลขที่บัญชี : 603-0-68996-7

   2.เมื่อโรงเรียนของท่านได้ทำการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (สแกนเอกสารการโอนเป็นไฟล์ PDF) มาที่อีเมลล์ Mytakpit@hotmail.com พร้อมทั้งระบุข้อมูลคือ ชื่อโรงเรียน,จำนวนเงินที่โอน, ระบุชื่อบุคคลหรือชื่อหน่วยงานที่จะให้โรงเรียนตากพิทยาคมลงในใบเสร็จรับเงินว่าในนามบุคคลหรือหน่วยงานใด และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

**หมายเหตุ : สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณครูจุฑารัตน์ เอี่ยมสะอาด เบอร์โทรศัพท์ 061-3632349

ใส่ความเห็น